(1999.02.19 óta.)

 

 

ELŐSZÓ

 

Tisztelt Olvasó!

E kis füzetben összegyűjtöttem néhány közismert forrásból származó mesét és idézetet. Tettem mindezt azért, mert szerettem volna megosztani Veled azokat a gondolataimat, melyek 1998 őszén foglalkoztattak.

Az idézeteket álló betűkkel, a saját megjegyzéseimet az idézetek végén dőlt betűkkel írtam.

Budapest, 1998. december 16.

Geier János

 

 

____________________________

KACOR KIRÁLY

Magyar népmese

Volt egyszer egy szegény özvegyasszony s annak egy macskája. Ez a macska olyan kajtár, olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte a macska kajtárságát, s egyszer, mikor a macska a tejeslábast egészen kiürítette, fogta a seprűt, jól megverte, s azt mondta neki:

- Kitakarodj a házamból, fel is út, le is út, többet ide be ne tedd a lábadat.

Na, szegény macska mehetett világgá. Elindult nagy búsan, kiment a faluból, bódorgott erre, arra, mindenfelé, aztán egy hídhoz ért, ott leült, s dorombolt magában, nagy búsan. Amint ott üldögélne, látja, hogy ott üldögél egy róka is. Szépen odasettenkedik, s elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka, s visszafordul, nézi a macskát, nem tudja elgondolni, ki lehet, mi lehet, ilyen állatot még nem látott. Visszahőköl egy kicsit, de vissza a macska is, mert még ő sem látott rókát a világon való életében. Mind a kettő megijedt a másiktól.

No, hanem mégis a róka szólalt meg először. Kérdi a macskától nagy szepegve:

- Ki légyen az úr?

- Ahá! - gondolja magában a macska - úgy látszik, ez fél tőlem. Mindjárt nekibátorkodott, s azt mondotta nagy büszkén:

- Mit, hát te nem ismersz meg engem? Tudd meg, hogy én Kacor király vagyok. Nincs az az állat, ki ne félne éntőlem.

- Ejnye, ejnye - mondotta a róka -, igazán szégyellem, hogy a híredet még nem hallottam.

Egyszeribe meghítta nagy tisztelettel Kacor királyt: legyen szerencséje, látogassa meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús récehús, lúdhús vacsorára s minden, ami kitelik tőle.

- Jól van - mondotta Kacor király -, hát elmegyek veled.

Elmennek a róka házába, de beszeg a róka sürgött-forgott, felvetette a konyhát, sütött mindenféle pompás pecsenyét, kínálta Kacor királyt:

- Egyék, felséged, egyék, ne éhezzék, mint otthon. Mikor aztán az ebédnek vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, puha ágyat, s Kacor király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki megháborítsa őt a nyugalmában. Kiment a róka a ház elé, ott járt fel s alá, vigyázott, nehogy valaki bemenjen, de még a háza felé se közelítsen.

Egyszer jön arra egy nyúl, s a róka már messziről rákiáltott:

- Szaladj innét, te szerencsétlen, nem tudod, hogy nálam alszik Kacor király? Ha fölébreszted, vége az életednek.

Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak, uccu neki szaladott árkon-bokron által, mintha szemét vették volna ki. Amint szaladt, szembe jön vele a medve, s kérdi:

- Hát te hová szaladsz, talán bizony a kopók kergetnek?

- Jaj, ne is kérdezze, medve bátyám. A róka koma háza előtt mentem el, s azt mondotta róka koma, hogy szaladjak, mert Kacor király van nála szálláson, s ha felébresztem, vége az életemnek.

- Hm, hm - mondja a medve -, na hallod-e öcsém, sok országot, világot bejártam, de Kacor királynak még a színét sem láttam, de még csak a hírét sem hallottam. No, csak azért is meglátogatom róka komát, hadd lám, ki az a Kacor király.

Elmegy a medve a róka komához, s hát róka koma még mindig ott jár-kel a háza előtt, s amint meglátja a medvét, kiált neki:

- Jaj, lelkem medve komám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor királyt felébreszti, vége az életének, vége az enyémnek is.

De bezzeg megijedt a medve is, megfordult s futott keresztül az erdőn, mintha szemét vették volna ki, meg sem állott, míg a nyulat utol nem érte. Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül mindenféle állatok, szárnyasok s szárnyatlanok. A nyúl beszélt nekik Kacor királyról, s az állatok rémüldöztek.

- Jaj, mi lesz velünk, ha Kacor király felébred, s elindul az erdőben?

Volt ott mindenféle állat, farkas, szarvas, őz, varjú, sas, holló, s mind szörnyen meg voltak ijedve, nem tudták, hogy mit csináljanak. Azt mondja egyszer a nyúl:

- Mondok én valamit. Álljunk össze ahányan vagyunk, csináljunk nagy vacsorát, s hívjuk meg Kacor királyt; ha róka komához elment vacsorára, eljön mihozzánk is.

- Biz az jó lesz - mondotta a varjú -, én, ha megbíztok bennem, elmegyek róka komához, s meghívom Kacor király őfelségét.

Bezzeg, hogy megbízták, hogyne bízták volna: hadd menjen a varjú. Elmegy a varjú a róka komához, köszön illendőképpen, mondja, hogy mi jóban jár.

Bemegy róka koma, s hát éppen akkor dörzsöli a szemét Kacor király, nagyokat nyújtózkodik, hogy ropognak belé a csontjai.

- No, mi hír, barátom? - kérdi Kacor király.

- Felséges királyom - mondja róka koma -, itt van egy varjú, minden rend- és rangbéli állatok küldték ide, hogy meghívják felségedet vacsorára.

Kacor király megpödörte bajuszát, s azt mondta róka komának:

- Jól van, mehetsz, mondd a varjúnak, hogy elmegyek. Visszarepül a varjú nagy örömmel a többi állathoz, s jelenti Kacor király üzenetét. Hej, uramteremtőm, egyszeribe nagy tüzet raknak az erdő közepében! A medve hozott ökörhúst, a farkas lóhúst, a sas mindenféle apró madarat, a nyúl felcsapott szakácsnőnek, forgatta a nyársat, sütötte a drága pecsenyéket; a többiek körülállták a tüzet, úgy várták Kacor király őfelségét.

Aközben Kacor király is nekikészülődött, jó hegyesre kipödörte bajuszát, s elindult róka komával a vendégségbe. Eléjük jött a varjú, s úgy mutatta az utat, de a világ minden kincséért sem mert volna leszállni a földre, hanem repült egyik fa tetejéről a másikra, s úgy károgta: Erre, erre!

Egyszer meglátják Kacor királyt, amint jő róka komával. Hát, uramteremtőm, ahány állat ott volt, mindannyinak inába szállt a bátorsága.

- Jaj, jaj - kiabált a nyúl -, ott jő Kacor király, még felszúr a bajuszára.

- Szaladjon, ki merre tud! - kiáltott a medve, s azzal nekiiramodtak, szaladtak ahányan voltak, annyi felé.

Hogyha azok a bolond állatok el nem szaladtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.

 

Hogy is van ez? Egy Andersen nevű úr egy hasonló logikájú mese végét úgy fejezte be, hogy kiderült: meztelen a császár. A magyar erdők magyar állatkái miért nem veszik észre, hogy ez csak egy kisstílű, kajtár házimacska, akinek ott fehérlik a tejföl a bajuszán?

Uccu neki, fusson, ki merre lát.

 

 

_______________________

BIBLIA

----------

”… Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem.
Ami ezen felül van, az a gonosztól való.”
[Máté 5,37]

Hogy is van ez? Már akkor is voltak, akik homályos fogalmazással próbáltak a zavarosban halászni? Való igaz: bizonyos vevőkör esetén az lehet a siker titka, ha sose mondok igent vagy nemet, se határidőt. Az olyan szavak, mint "meg kellene fontolni", "talán érdemes lenne ezen még elgondolkodni", "nem lenne-é érdemes erre később visszatérni" stb. megszüntetik az ígéretek és kijelentések számonkérésének lehetőségét. Ha valaki világos igent vagy nemet mond, attól bizony néha kérik a bizonyítékot is.

Amint látjuk, nem az való a gonosztól, ha valaki kéri a bizonyítékot, hanem az, ha valaki megpróbál kibújni a világos kijelentések hordozta felelősség alól.

----------

“Mindenféle ételt befogad a gyomrunk,
de mégis van étel, amely jobb a másiknál.
Ínyünk megvizsgálja, ízlik-e a falat,
így az érző szív is a hazug szavakat.
Ala
ttomos szív búbánat forrása,
De ügyes ember visszafizet neki.”
[Sirák 36,18-20]

 

Hogy is van ez? Intuíciónkkal már régesrég felfogtuk, hogy miről van szó, de nem akarunk hinni a szemünknek. Várjuk az "ügyes embert", a "hiányzó hőst", … a "messiást", aki majd megszabadít minket a hazug szavaktól?

Persze tudom: mindenkinek megvan a maga lokális optimuma. Hős az a szerencsétlen, akinek a lokális optimuma a közös ügyekbe vetett hitébe van rejtve.

 

_________________________

 

Z. Pietrasinski (1967) A helyes gondolkodás pszichológiája,
Gondolat, Budapest. p. 80-85

A kulturált gondolkodás néhány eleme

A gondolkodás kultúrájának alapvető elemei közé az egyén következő ismereteit, készségeit, szokásait és beállítottságait sorolhatjuk:

1. A fogalmak meghatározásában érvényesülő alapelvek ismerete és a meghatározásban való jártasság.

2. Beállítottság a használt szavak értelmének pontos tisztázására, beleértve a szótárak és forrásmunkák állandó használatának szokását.

3. Az ítéletek indoklásának ismerete és az ítéletek tartalmának határozott vállalása

4. Az okfejtésben, az indokolásban fellépő hibák feltárásának készsége, amely többek között a különféle bizonyítási módoknak, valamint a gondolkodási hibák típusainak és forrásainak alapos ismeretén nyugszik.

5. Az eltérő nézetek pártatlan és beható megfontolása.

6. Az a készség és szokás, hogy az egyén saját nézeteit rendszeres önkritikával ellenőrizze.

7. A tudományos megfigyelés alapelveinek ismerete, s megfelelő gyakorlat abban, hogy ezeket az alapelveket gondolatban pontosan végigvezessük, a megfigyeléseket megjegyezzük.

8. A tudományos kísérlet lényegének és elemi technikájának ismerete.

9. A gondolkodáslélektan és az alkotás pszichológiája alapvető törvényszerűségeinek, valamint az azokból származó, az értelem irányítására vonatkozó útmutatásoknak ismerete és gyakorlati alkalmazásának képessége.

10. A tekintélyekben és az előítéletekben való vak hit elutasítása.

A gondolkodás módszertani kultúrája kifejezéssel összefoglalt különleges fogalom tartalmát tehát kimerítően úgy határozhatjuk meg, ha - mint azt fentebb tettük - felsoroljuk, milyen ismeretekből, készségekből és szokásokból tevődik össze. Ha azonban a magas fokú gondolkodási kultúrájú embert igen röviden kívánnánk jellemezni, akkor talán a legmegfelelőbb lenne, ha az illetőt kritikus és szabatos elmének neveznénk.

A köznyelvben a “kritikus" szó leggyakrabban annyit jelent, mint "megrovó", "mindenben a rosszat látó". Tehát e kifejezés kellemetlen és kevéssé kívánatos. Mi itt a szó tágabb értelmére gondolunk, melynek megfelelően a "kritikus" annyit jelent, mint "minden oldalról értékelő", "kutató". A kritikus embert az jellemzi, hogy nem hajlik a szuggesztióra, azaz nem hagyja magát rábeszélni, nem befolyásoltatja magát bármely állítástól csak azért, mert valaki szilárd meggyőződéssel mondta, vagy pedig azért, mert "mindenki így gondolkodik". A kritikus ember mérlegeli mások ítéleteit és érveit, s csak azokat fogadja el, melyek kellőképpen indokoltak.

A kritikusság egymagában még nem jelenti a gondolkodás módszertani kultúráját, de, úgy véljük, annak egyik feltétele. A kritikus elme jóval több állítás bizonyítását követeli, mint a szuggesztióra hajlamos. Ha valaki csak akkor ad hitelt valamely állításnak, ha tapasztalatilag megfelelően beigazolódott vagy megfelelő okfejtés támasztja alá, ez már az emberi nem fejlődése kétségtelenül eléggé késői termékének, az értelmi kultúrának megnyilvánulása. Olyan terméknek, amelyet még nem tett eléggé magáévá a föld lakóinak jelentős része.

A kritikus elme óvatos, kutató, önálló - tehát független. Függetlensége természetesen viszonylagos: gondolkodásának alapja az emberiség eddig felhalmozott tudása, pontosabban tudásnak az a része, amelyet sikerült elsajátítania.

Gyermekkorunktól fogva valamennyien belemerülünk korunk kultúrájának és hagyományainak tengerébe. Elkerülhetetlenül magunkba szívjuk kultúránknak nemcsak nagyságát, de korlátozottságát is. A kritikus elmék értenek ahhoz, hogy legalább részben felismerjék és ennek révén bizonyos fokig leküzdjék ezt a korlátozottságot. Nem mindegyikük lát olyan messzire, mint a zseniális Descartes, aki kételkedni merészelt mindabban, amit értelme a gyermekkorától fogva egészen férfiúi érettségéig magába szívott. Descartes így ír e lépésének indítékairól: ". . . már az iskolában láttam, hogy nincs az a furcsa és lehetetlen dolog, melyet kigondolhatunk. s melyet valamely filozófus már előbb ki ne mondott volna : azóta utazásaimban meggyőződtem róla, hogy akiknek a mienkétől egészen elütő a gondolkodásuk módja, azok azért nem barbárok, sem vademberek, hogy épp úgy vagy még jobban élnek eszükkel, mint mi; meggondoltam, hogy ugyanaz az ember ugyanazzal az eszével, ifjúságától fogva franciául vagy németek között nevelkedve milyen más emberré lesz, mintha mindig kínaiak vagy emberevők között élt volna; hogy még a ruhadivatban is milyen különösnek s nevetségesnek tetszik az a ruha, mely tíz év előtt tetszett, s tíz év múlva talán megint tetszeni fog; ebből az következik, hogy sokkal inkább a szokás és a példa, mint a biztos tudás után indulunk. De nehezebben kifürkészhető igazságok dolgában a szótöbbség sem ér semmit, mert sokkal valószínűbb, hogy egy ember, mint hogy egy egész nép talált az igazságra. Ezek folytán nem tehettem azt, hogy az egyik ember véleményét többnek tartsam a másikénál, s mintegy kényszerítve éreztem magamat, hogy magam keressem magamnak az utat."

"De egyszersmind meg voltam győződve, hogy nem tehetek jobbat, mintha egyszer amúgy igazán hozzálátok, hogy kivessem őket (az ítéleteket - a szerk.) elmémből avégből, hogy azután vagy másokat, jobbakat tegyek helyükbe, vagy pedig ugyancsak őket, miután az ész előtt igazoltam. Szilárdul hittem, hogy ezen az úton sokkal jobban tudok majd eligazodni az életben, mintha csak a régi alapon építenék, s csak olyan elvekre támaszkodnék, melyeket ifjúkoromban rám tukmáltak anélkül, hogy valaha is megvizsgáltam volna őket vajon igazak-e."

Jóllehet Descartes felülvizsgálta a kora által rákényszeríttet nézeteket - és számos területen meghökkentően újító gondolatokat fejtett ki - elfogadta a metafizika egy részét, kora. és a múlt örökségét, holott ezt az örökséget a későbbi koroknak kevésbé ragyogó elméi is könnyen megcáfolták.

Senki sem képes mindazt kritikailag megvizsgálni, amit az emberekkel való közvetlen kapcsolatokból vagy az írott forrásokból megismer. Az olyan ember tudása, aki csak azt lenne hajlandó igazságnak elismerni, amit saját maga ellenőrzött, fölöttébb szegény lenne, s így kritikai gondolkodásának a személyesen szerzett vagy felülvizsgált tapasztalatok kurta lábain kellene sántikálnia. A kritikus elme tehát elismer bizonyos tekintélyeket, ezekre támaszkodik. Viszont ezek nem véletlen teremtette, hamis tekintélyek, hanem olyanok, akik tekintélyek saját szakterületükön (többek között tudósok, szakértők vagy hivatásos nevelők), s olyan körülmények között munkálkodnak, amelyek biztosítják a kimondott ítéletek elfogulatlanságát. A kritikus elme tehát mielőtt aláveti magát neki, felbecsüli a tekintély kompetenciáját. Később sem bálványimádók módjára tekintélyimádó. Mindig kész önmagának feltenni a kérdést: vajon e helyütt mesterem nem téved-e? Vajon nem kellene-e állításait ellenőrizni, sőt, megvizsgálni, hogy továbbra is elismerhető-e kompetenciája? A kritikus elme ebben különbözik a dogmatikustól.

A dogmatizmus azt jelenti, hogy bizonyíték nélkül bizonyos állításokat elfogadunk, elhiszünk, továbbá tekintélyeket ismerünk el anélkül, hogy önállóan megvizsgálnánk szakértelmüket. Ez legalábbis bizonyos kérdésekben kritikátlan álláspont. A dogmatizmus megnyilvánulhat abban is, hogy képtelenek vagyunk módosítani az egyszer már elfogadott nézeteinket, jóllehet az ismeretek gyarapodásának fényében ezek már eredeti formájukban nem tarthatók fenn. A dogmatizmusnak természetesen különböző forrásai vannak és a dogmatizmus vagy meghatározott csoport-, illetve egyéni érdekekből fakad, vagy pedig a rutinszerű gondolkodásból, illetve a csupán kitaposott ösvény ellen haladó ostobaságból. Akár így van, akár úgy, a gondolkodás módszertani kultúrájának növekedése éppúgy aláássa az értelem dogmatikus alapjait, mint ahogy a tudományos ismeret megrendíti a babonákat.

A kritikusság különböző egyéneknél nagyon egyenlőtlen problémakört ölel fel. Ismerünk olyan tudósokat, akik a maguk szakterületén rendkívül kritikusak, környezetük hatására elfogadott világnézeti vagy politikai felfogásukban ugyanakkor dogmatikusak.

Találkozunk olyan elmékkel is, akik csak mások nézeteivel szemben kritikusak, de a maguk meggyőződésével kapcsolatosan kritikátlanok. Az önmagunkkal szembeni kritikusság - amennyiben nem az alacsonyrendűség gyötrő érzéséből fakad - alkalmasint a kritikusság legnehezebb fajtája. A saját tudásában kételkedő egyéniség klasszikus példája Szókratész, aki nemcsak élesen támadta a többi filozófust, hanem nyilvánosság előtt elismerte, hogy csak azt tudja a legnagyobb bizonyossággal, hogy semmit sem tud biztosan.

Fentebb azt mondottuk, hogy a nagy módszertani kultúrájú ember értelme nemcsak kritikus, hanem pontos is. Pontos, azaz a problémákat világosan, precízen, szabatosan tudja megfogalmazni és mérlegelni, azon követelmények ismeretében, amelyeket az illető területen a definíciókkal, osztályozásokkal, számításokkal, érvekkel szemben támasztanak. Csupán a gondolkodás pontossága teszi a kritikus elmét igazi értékké, csupán ez teszi lehetővé mind a kritikában, mind konstruktív tevékenységben a beható és viszonylag tartós eredményességű munkát.

A kritikai álláspont és a pontosság nem mindig jelentkezik együtt. Sokan a legelismertebb értékeket is kritikus értékelésnek vetik alá, de jóval kevesebben vannak azok, akik önálló gondolkodással alkalmazni tudják mindazon eszközök egész fegyvertárát, amelyek segítségével elkerülhető a felületesség, amelyek lehetővé teszik, hogy tartósan építsünk. Sok elgondolás és vita, ha ezeket a pontos gondolkodás ellenőrzésével elemezzük, szükségtelennek bizonyul, mert félreértésből, észre nem vett hibákból, a nem szabatos fogalmazásból vagy- dús, de csupán vitatható értékű fantáziából keletkezett.

Az egyén kritikussága a gyors intelligencia talaján önállóbban fejlődhet. A gondolkodás szabatossága ellenben nagyobb mértékben a jó megalapozás, valamint a logikai és metodológiai követelmények hosszas gyakorlásának terméke. Nem mindenkinek jut osztályrészéül, hogy ezen a területen jó iskolát járjon végig.

Hoppá… itt a megoldás! A "kritikus elme jóval több, állítás bizonyítását követeli meg, mint a szuggesztióra hajlamos."? Ezt meg kell tanítanunk a magyar erdők magyar állatkáinak, és akkor fel fogják ismerni az igazságot. Ha megtanulnak világosan gondolkodni (azaz, ha majd megnyilvánul náluk is "az értelmi kultúra", melyet "még nem tett eléggé magáévá a föld lakóinak jelentős része"), akkor védekezni tudnak majd a manipuláció ellen, és nem dőlnek be mindenféle erdei szóbeszédnek. Oda kell tehát adni nekik Pietrasinski fenti írását, hogy tanuljanak belőle, talán még nem késő.

Ez az, ami most megtörtént. 

 

Vége